KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Skład komisji:

 1. BURSA MARCIN- przewodniczący
 2. GÓRA SŁAWOMIR- wiceprzewodniczący
 3. ADAMEK ROBERT
 4. BARTOSIK KAMIL
 5. OPOZDA PIOTR
 6. PAWIŃSKI ZDZISŁAW
 7. PERMUS MARCIN
 8. WABIK ŁUKASZ

Przedmiot działania komisji:

 1. Przygotowanie materiałów w zakresie opiniowania projektów lokalizacji na podstawie materiałów niezbędnych do wydania decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT).
 2. Zgłaszanie uwag, zastrzeżeń do ogólnego i szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczących Dzielnicy Bieńczyce.
 3. Przygotowanie materiałów do opiniowania inwestycji komunikacyjnych oraz rozwiązań ruchu komunikacji miejskiej.
 4. Występowanie z inicjatywą planistyczną ze szczególnym naciskiem na zagadnienia:
  1. ochrony i kształtowania krajobrazu Dzielnicy;
  2. polityki lokalizacyjno - inwestycyjnej;
  3. indywidualnego kształtowania form architektury i estetyki założeń urbanistycznych.
 5. Parkingi, oświetlenie i oznakowanie ulic.
 6. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm).