KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA, PROFILAKTYKI I MIESZKALNICTWA

Skład komisji:

 1. KOCHAŃSKA IZABELA- przewodnicząca
 2. AKSAMIT URSZULA
 3. BIŃCZYCKI ZYGMUNT
 4. DZIEDZIC MAGDALENA
 5. JUNG-KONSTANTY STANISŁAWA
 6. ZAREMBA-PIWOWARSKA MARIA

Przedmiot działania komisji:

 1. Współpraca z MOPS Kraków, Centrum Aktywności Seniorów i Organizacjami pozarządowymi w zakresie tematyki senioralnej.
 2. Inicjowanie i opiniowanie akcji i inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia.
 3. Ocenianie organizacji służby zdrowia na terenie Dzielnicy
 4. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących leczenia, rehabilitacji i profilaktyki.
 5. Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi z terenu dzielnicy.
 6. Opiniowanie wniosków o przydział, wynajem i przedłużenie wynajmu, mieszkań z zasobu mieszkaniowego Wydziału Mieszkalnictwa UMK.
 7. Przeprowadzanie wizji lokalnych w celu rozeznania sytuacji mieszkaniowej i społecznej rodzin w związku z wnioskiem o przydział lub przedłużenie wynajmu.
 8. Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i osób niepełnosprawnych.
 9. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej.
 10. Współpraca z ośrodkami działającymi na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani i innym uzależnieniem.
 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 12. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm.).